News
Loading...

Sedinta de consiliu local

Vineri 29 iulie ora 12:00, consilierii locali sunt convocati in sedinta. Iata ordinea de zi:


1. Aprobarea procesului verbal al ședinței de constituire a Consiliului local al
municipiului Constanța din data de 23.06.2016;
2. Depunerea jurământului de către domnul Patrichi Teodor;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2016;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și
cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome “Exploatarea Domeniului Public și
Privat” Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C.
CONFORT URBAN S.R.L. pe anul 2015;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
6. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 10 din HCL nr. 312/2015
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
7. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din art. 1 al HCL nr.
110/2016 prin care se aprobă documentația tehnico-economică, faza studiu
de fezabilitate pentru str. Scheia, din cartierul Baba Novac, municipiul
Constanța, precum și a indicatorilor tehnico-economici;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
8. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 324/2015
privind stabilirea criteriilor de repartizare a spațiilor de locuit;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
9. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 323/2015 privind
administrarea și repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de
locuință;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
10. Proiect de hotărâre privind adoptarea criteriilor privind accesul la locuințele
construite prin programele A.N.L. destinate închirierii, stabilirea ordinii de
prioritate în soluționarea cererilor, precum și repartizarea locuințelor pentru
tineri;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
11. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea
contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a
domeniului public și privat din municipiul Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor și tarifelor locale de
producere, distribuție și furnizare a energiei termice în municipiul Constanța
practicate de către R.A.D.E.T. Constanța și stabilirea prețului local de
facturare al energiei termice furnizată în sistem centralizat începând cu data
de 01.07.2016 în municipiul Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii a două spații aferente unor
cluburi pentru pensionari;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
14. Proiect de hotărâre privind acordarea ghiozdanelor și a rechizitelor pentru
copiii preșcolari și școlari achiziționate în temeiul HCL nr. 604/2007,
modificată prin HCL nr. 171/2015, pentru anul școlar 2016-2017, cu ocazia
începerii cursurilor;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
15. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din HCL nr. 89/2016
privind modificarea HCL nr. 317/2015 privind aprobarea asociațiilor și
fundațiilor selecționate în vederea acordării de subvenții de la bugetul local
pentru anul 2016;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
16. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru
finanțarea activității sportive a Asociației Handbal Club Dobrogea Sud
Constanța în anul competițional 2016-2017;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
17. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru
finanțarea activității sportive a Asociației Club Sportiv Handbal Club Farul
Constanța în anul competițional 2016-2017;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
18. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru
premierea sportivilor constănțeni și a antrenorilor principali constănțeni din
cadrul Clubului Sportiv “Farul” Constanța care au obținut performanțe
deosebite la competițiile internaționale oficiale din prima parte a anului 2016;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
19. Proiect de hotărâre privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu
handicap grav în perioada ianuarie-iunie 2016;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
20. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local în
vederea completării componenței Comisiei pentru vânzarea spațiilor
comerciale și de prestări servicii în baza Legii nr. 550/2002;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
21. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local în
Comisia de vânzare a spațiilor cu destinația de cabinete medicale sau în care
se desfășoară activități conexe actului medical;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
22. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din anexa nr. 2 la
HCL nr. 18/2016 privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de
învățământ de stat și particular preuniversitar din municipiul Constanța
pentru anul școlar 2016-2017;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
23. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al
municipiului Constanța în consiliile de administrație și comisiile pentru
evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar din
municipiul Constanța;
iniţiatori: consilieri locali Adriana Câmpeanu, Marioara Cojoc, Irinela Nicolae
și Raluca-Andreea Trandafir
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru zona
delimitată de bd. Mamaia, str. Onești, str. Unirii și str. Grozești, inițiatori
Vural Haci și Nurten;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru zona
delimitată de str. Făgetului, str. Chiliei, str. Av. Romeo Popescu și str.
Garabet Ibrăileanu, inițiator Poalelungi Tudorel;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
26. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii „str. Neatârnării”, situată
pe raza administrativ – teritorială a municipiului Constanța, zona Tomis Nord,
în „str. Dr. Alexandru Pesamosca”;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
27. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 60/2016 privind atribuirea
denumirii de strada Viorelelor, căii de acces situată în prelungirea străzii cu
același nume, aflată în intravilanul municipiului Constanța, zona Billa – Doraly
Mall;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
28. Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor
care aparţin domeniului privat al municipiului Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
29. Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea HCL nr. 211/2011
privind însuşirea şi aprobarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului
public al municipiului Constanţa;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
30. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie cu titlu gratuit în
favoarea S.C. Enel Distribuție Dobrogea S.A. asupra unor terenuri situate în
municipiului Constanța pentru racordarea la rețeaua electrică de interes
public;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
31. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unui imobil situat în municipiul
Constanţa, stațiunea Mamaia, aferent activului Complex Dotări Felix, în
vederea înscrierii în Cartea Funciară;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
32. Proiect de hotărâre privind alipirea unor terenuri situate în municipiul
Constanţa str. Șoseaua din Vii nr. 44-46;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
33. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 173/2016 privind
transmiterea din administrarea Consiliului local al municipiului Constanța în
administrarea R.A.E.D.P.P. Constanța a unui imobil situat în str. Răscoalei din
1907, nr. 4-8;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
34. Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului local al
municipiului Constanța în administrarea R.A.E.D.P.P. Constanța a unor imobile
aferente obiectivului Piața Abator;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
35. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 538/1995 privind atribuirea
în proprietate a suprafeței de 500 mp numitului Rotariu Gheorghe;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
36. Proiect de hotărâre privind atribuirea dreptului de folosință gratuită Agenției
Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Constanța a unui teren în suprafață
de 8 mp situat în str. Decebal nr. 13C;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
37. Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului local al
municipiului Constanța în administrarea S.C. R.A.J.A. S.A. Constanța a unor
fântâni arteziene;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
38. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 1 din HCL nr. 305/2015
privind aprobarea datei finalizării contractului de finanțare pentru proiectul
“Parcul Seniorilor” și a cheltuielilor necesare finalizării acestuia;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
39. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 1 din HCL nr. 306/2015
privind aprobarea datei finalizării contractului de finanțare pentru proiectul
“Reabilitarea și amenajarea Parcului Arheologic” și a cheltuielilor necesare
finalizării acestuia;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
40. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 1 din HCL nr. 307/2015
privind aprobarea datei finalizării contractului de finanțare pentru proiectul
“Reabilitarea și modernizarea iluminatului public în unele localități ale Zonei
Metropolitane Constanța” și a cheltuielilor necesare finalizării acestuia;
iniţiator: primar Decebal Făgădău


Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment