News
Loading...

Castrul roman de la Ovidiu va fi restaurat si introdus in circuitul turistic. Iata ce lucrari se vor efectua

In orasul Ovidiu, pe malul lacului, in noul cartier de vile Lake Residence se afla ruinele unei asezari romane ce cuprinde locuinte, un castru si o bazilica. Acestea urmeaza a fi restaurate si valorificate din punct de vedere turistic. Mai jos va redam extrase din documentatia tehnica a proiectului:

foto: Arhitect Radu Cornescu

În prezent, parcela aferentă castrului roman a intrat în domeniul public al orașului Ovidiu.  Vestigiile arheologice sunt acoperite aproape total de pământ și vegetație și sunt expuse degradărilor provenite din intemperii (ape meteorice, zăpadă, fenomene îngheţ – dezgheț).

Fortificaţia actuală este de formă dreptunghiulară, cu latura lungă orientată pe direcţia NNV-SSE, cuprinzând la interior o suprafaţă de aproximativ 53 x 41,3 m. Dimensiunile la exterior devin 59 x 47,2 m dacă se adaugă grosimea curtinelor (la nivelul primei asize din elevaţie), iar dacă includem şi fronturile turnurilor ajungem la aproximativ 72,6 x 51,7 m.
Fundaţiile curtinelor de nord, sud şi vest sunt late de 3,00-3,10 m, spre deosebire de cea a incintei de est (2,85 m), care aparține de tentativa iniţială de fortificare a zonei. Toate fundațiile sunt realizate din piatră mijlocie legată cu mortar.

Turnul A, din colţul de SE, are dimensiunile exterioare de 8,80 x 6,70 m (luate de la nivelul fundaţiilor), iar la interior închide o suprafaţă de 4,10 x 4,60 m. Intrarea, atât cât s-a mai păstrat, este în formă de culoar, lucrată pe toată lăţimea curtinei de sud.

Turnul B, din colţul de NE, are un front exterior de 8,95 x 6,90 m şi măsoară 3,75 x 4,65 m la interior, unde a fost surprinsă o podea groasă de lut. Din elevaţie s-a păstrat foarte puţin, inclusiv din intrare (de acelaşi tip cu cea de la turnul A).  La interior nivelul de călcare este mai coborât față de nivelul pragului intrării cu circa 0,50 m și este susținut de o podea groasă de lut.

Turnul C, din colţul de NV, are diametrul la exterior de 8,70 m şi la interior de 3,90 m. Grosimea zidului, la nivelul fundaţiilor, variază între 2,30-2,50 m. Din elevaţie s-a păstrat primul rând de asize în colţul de NE, precum şi o parte din intrare . Aceasta este, la fel ca şi cele de la turnurile dreptunghiulare, în formă de culoar şi de dimensiuni apropiate, având aceeaşi lăţime (în două „trepte”, 1,80 m şi 1,30 m), dar o lungime ceva mai mare (3,80 m). De reţinut că intrarea este dispusă perpendicular pe o fundaţie monolit a incintei, care nu formează un unghi drept la colţurile fortificaţiei, ci uneşte printr-o diagonală traiectoria curtinelor respective. Nivelul de călcare interior este coborât tot la circa 0,50 m față de pragul intrării.

Turnul D, aflat în colţul de SV, are diametrul exterior de 7,80 m (interior 3,25 m) şi grosimea zidului variind între 2,10 şi 2,20 m la nivelul crepidei. In trei puncte s-au surprins blocuri mijlocii aparținând elevației. Zona intrării este total demantelată (lăsând doar amprente ale elevației), dar s-a păstrat pe o bună suprafaţă podeaua de la interior realizată din cărămizi dispuse cu faţa în jos. Se constată o retragere progresivă către interior a crepidei din blocuri mari de calcar faţă de fundaţie, ceea ce face ca plinta astfel formată să apară doar pe aproximativ 75% din frontul turnului. Nivelul de călcare în interior este coborât cu aproximativ 0,40 m față de nivelul pragului intrării și mai păstrează o porțiune din pavimentul de cărămizi.

În ceea ce priveşte incinta, se remarcă îngroşarea interioară existentă pe curtina de vest, evident construită cu scopul de a susține scările de acces la partea superioară. Această îngroşare, lungă de circa 16 m şi lată de 1,30 m, face corp comun cu incinta (aceasta ajungând astfel la o grosime de 4,30 m la nivelul fundaţiei). Deşi în general nu s-au mai păstrat decât blocurile mari ale crepidei , este aproape sigur că accesul se făcea prin scări dispuse la cele două capete, analogiile cu alte fortificații balcanice de acest tip fiind concludente.
Intrarea în fortăreaţă a fost identificată pe latura de sud a incintei, la circa 7 m spre vest de turnul A. Lipsesc însă blocuri din elevaţie, astfel că dimensiunile nu se pot da decât pe baza urmelor pragului exterior, care este uşor ieşit în afara incintei . Acesta este lat de 2,60 m şi constituit din două blocuri mari de calcar modelate pentru a sprijini structura de lemn a porţii.

Suprafața intramurană a fortificației este de aproximativ 2200 mp, din care a fost cercetată până în prezent aproximativ jumătate. Avem si o locuire adosată curtinei de Nord, care constă într-un edificiu de formă dreptunghiulară (aproximativ 25 x 3 m) lucrat din pietre şi cărămizi legate cu pământ . Faţă de nivelul de călcare din interiorul fortăreţei, edificiul este adâncit cu circa 0,60-0,70 m, în aşa fel încât, în loc de fundaţie, pereţii căptuşesc pur şi simplu marginile gropii săpate pentru implantarea acestei construcţii . Au fost identificate două compartimentări, foarte probabil executate în două momente diferite, fiecare cu o intrare proprie pe latura de sud. Nu este exclusă posibilitatea ca această construcție să fi adăpostit soldații însărcinați cu paza acestei fortificații.

Tot în interiorul fortificaţiei s-a mai reperat o mică amenajare de formă semicirculară alipită curtinei de est, lucrată numai din cărămizi, a cărei destinaţie este mai greu de deslușit.

Bazilica paleocreștină
În anul 2007 a fost cercetat în detaliu unul dintre edificiile anterioare fortificaţiei și anume « edificiul C », situat în sectorul de est (extramuros faţă de fortificaţie), identificat pentru prima dată în campania 1998 (săpături M. Bucovală) şi cercetat parţial în anii următori (1999, 2002, 2003). Datele obținute au confirmat identificarea acestui edificiu cu o bazilică paleocreștină.
Planul bazilicii este format dintr-un atrium, o navă unică cu patru pilaştri masivi la interior şi o absidă în trei laturi. Dimensiunile exterioare ale edificiului propriu-zis sunt de 17,00 x 8,50 m, iar dacă se adaugă şi atrium-ul ajunge la 20,50 x 8,50 m.
Zidurile sunt construite pe o fundaţie din piatră legată cu mortar cu o lăţime de 1,10 m şi au o elevaţie în opus mixtum sau chiar integral din cărămidă (lăţime 0,85 m). Absida este construită pe un teren instabil (aflat probabil pe malul golfului antic) şi de aceea are un soclu realizat cu blocuri masive de calcar. Pilaştrii adosaţi în colţurile navei sunt în formă de L, iar cei plasaţi pe mijlocul laturilor de nord şi de sud sunt de formă dreptunghiulară (dimensiuni 2,50 x 1,00 m), fiind construiţi tot în opus mixtum. Tehnica constructivă denotă două faze de evoluţie, mai ales în ceea ce priveşte atrium-ul. Într-o primă fază la colţuri sunt plasaţi pilaştri în formă de L (construiţi integral din cărămidă), iar la interior există un pavaj de cărămidă. În faza a doua laturile de N şi de S (care iniţial trebuie să fi fost din lemn sau alte materiale uşoare) sunt blocate de ziduri din piatră legată cu pământ, fără fundaţie, cu prima asiză aşezată direct pe pavajul de cărămizi. De asemenea, două blocuri gigantice din calcar (1,90 x 0,40 m, sculptate la capete pentru a forma un gen de arhitravă) sunt dispuse de o parte şi de alta a intrării de pe latura de vest, nefiind exclus ca în faza iniţială acestea să fi fost plasate deasupra deschiderilor dinspre laturile de N şi de S.

Edificiul A - construcție cu ziduri din piatră legată cu pământ, contemporană probabil cu bazilica, clar anterioară fortificației (după cum o dovedește ”tăierea” și dezafectarea acesteia în momentul primei tentative de construire a unei fortificații). Stratigrafia de la interior relevă utilizarea intensă a acestuia pe parcursul sec. V, fiind foarte probabil contemporan cu edificiul bazilical.

Edificiul B - construcție anterioară ridicării fortificației, dezafectată în același moment cu precedenta, din care s-au evidențiat două ziduri lungi perpendiculare, fiecare având în față câte un pandant rudimentar. Este construită tot din piatră legată cu pământ. Pe ultimul nivel de utilizare al edificiului a fost descoperit în anul 1984 un depozit monetar cu ultimele piese de la împăratul Zeno (474-491), un prim terminus post quem pentru datarea construcției fortificației de la Ovidiu.

SITUAŢIA PROPUSĂ:
Investiția ce face obiectul prezentului studiu va consta în lucrări de conservare, reconstituire parțială și punere în valoare pentru integrarea în circuit turistic a Castrului roman, inclusiv construcții noi aferente funcțiunilor propuse, după cum urmează:
Conservare și protecție ruine castru și vestigii decopertate prin cercetare arheologică, cu reconstituire perțială pentru sugerarea volumetriei inițiale;
Prevederea unui corp nou de clădire pentru amplasarea spațiilor tehnice și grupurilor sanitare aferente funcțiunii publice turistice propuse;
Amenajare exterioară incintă pentru punerea în valoare a sitului arheologic.

CASTRU
Pentru de conservarea, reconstituirea parțială și punerea în valoare a Castrului roman se propun următoarele categorii de lucrări:
Cercetarea arheologică preventivă, cu dezvelirea integrală a incintei;
Decopertarea vestigiilor arheologice de mormanele de pământ și vegetație, sub stricta supraveghere arheologică;
Consolidarea – conservarea zidăriei originale a castrului, în conformitate cu soluția agreată prin expertiza tehnică;
Marcarea la nivelul terenului a vestigiilor decopertate prin cercetare arheologică;
Completarea zidurilor incintei și a turnurilor pentru definirea și punerea în valoare a volumetriei originare a incintei;
Realizarea unor sisteme de protecție și acoperire a vestigiilor, cu rol de conservare în stadiu de ruină, cu structuri metalice ușoare și învelitori din materiale moderne (policarbonat, folii din țesătură de fibră de sticlă tensionate)
În spațiul interior al castrului se va genera un parc amenajat din care o parte se va conforma într-un amfiteatru cu gradene din beton prefabricat finisat cu lemn de exterior, prevăzut cu o acoperire permanentă realizată cu structură ușoară metalică tridimensională conform celor descrise mai sus;
Dotare multimedia tip monovolum pe structură metalică ușoară, în zona centrală a amfiteatrului;
Prevederea instalațiilor necesare:
oInstalații electrice interioare și exterioare, iluminat de punere în valoare, paratrăsnet și priză de pământ;
oInstalație de alimentare cu apă și canalizare;
oInstalații de detecție, semnalizare și protecție la incendiu
Sistematizare verticală a terenului aferent castrului, cu prevederea pantelor de scurgere a apelor pluviale și sistem de evacuare ape meteorice către rețeaua de canalizare;

BAZILICA
Decopertarea vestigiilor arheologice de mormanele de pământ și vegetație, sub stricta supraveghere arheologică;
Consolidarea – conservarea zidăriei originale și a pardoselii Bazilicii, în conformitate cu soluția agreată prin expertiza tehnică și conform indicațiilor arheologului;
Sugerarea volumetriei Bazilicii, cu platformă interioară de vizionare – acoperire ușoară;
 Instalații aferente : electrică, iluminat de punere în valoare, paratrăznet și priză de pământ, detecție și semnalizare incendiu.

GRUPURI SANITARE
Se propune construirea unui corp nou de clădire cu funcțiunea de grupuri sanitare pentru vizitatori și spații tehnice aferente instalațiilor din incintă, într-o manieră plastic-arhitecturală neutră care să contribuie la punerea în valoare a ansamblului. Construcția va avea dotările și instalțiile electrice, sanitare și termice în conformitate cu normele în vigoare.

AMENAJARI EXTERIOARE

Sistematizare verticală a terenului, cu prevederea pantelor de scurgere a apelor pluviale și sistem de evacuare ape meteorice către rețeaua de canalizare;
alei de acces, dalaje, plantații decorative;
instalații exterioare de iluminat architectural;
amenajare parcare pentru accesul turiștilor, în zona accesului în incintă, inclusiv pentru autocare;
realizare împrejmuire cu poartă de acces în incintă.
În cadrul proiectului se prevăd facilități pentru accesul persoanelor cu dizabilități, în conformitate cu legislația în vigoare, după cum urmează:
oAdaptarea tuturor circulațiilor pietonale cu prevederea de rampe de max. 8% pentru preluarea diferențelor de nivel;
oPrevederea de 2 locuri de parcare inscripționate corespunzător pentru persoane cu dizabilități locomotorii;
oAmenajarea unui grup sanitar adaptat persoanelor cu handicap locomotor, în cadrul construcției noi – Obiect 3 Grupuri sanitare.

Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment