News
Loading...

S-a aprobat Ghidul Solicitantului pentru Dezvoltarea Infrastructurii de metrou

Prin Decizia Directorului General al Organismului Intermediar pentru Transport nr. 7/06.02.2017  a fost aprobat Ghidul Solicitantului pentru Dezvoltarea Infrastructurii de metrou, respectiv a fost lansată gestiunea apelurilor de proiecte aferente: Obiectivului Specific 1.4 (O.S.) „Creşterea gradului de utilizare a transportului cu metroul în Bucuresti-Ilfov”, Prioritatea de investiții 7ii „Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport care respectă mediul, inclusiv a celor cu zgomot redus și care au emisii reduse de carbon, inlcusiv a căilor navigabile interioare și a sistemelor de transport maritim, a porturilor, a legăturilor multimodale și infrastructurilor aeroportuare, cu scopul de a promova mobilitatea durabilă la nivel regional și local”, din cadrul Axei Prioritare 1 (A.P) „Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea reţelei TEN-T”.
Ghidul Solicitantului împreună cu anexele aferente sunt disponibile pe site-ul www.mt.ro la secțiunea Organismul Intermediar pentru Transport.
Ghidul Solicitantului conține informații referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, criterii de selecție, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, selecție, contractare a proiectelor. Apelurile vor fi lansate pentru fiecare obiectiv specific în parte, pe categorii: proiecte noi de investiții, proiecte fazate și sprijin proiecte de investiții.
De asemenea sunt incluse instrucțiuni de completare a  Cererii de finanțare de către solicitanți.
Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic - aplicația MySMIS2014+/MySMIS2014+.
 
Pentru depunerea proiectelor este prevăzută o perioadă de aprox. de doi ani de la data publicării Ghidului solicitantului, astfel încât depunerea proiectelor se va face începând cu data de 07 februarie 2017, ora 12.00. Cererile de finanțare vor putea fi transmise până la data de 31 decembrie 2018, ora 24.00.  Depunerea proiectelor în cadrul fiecărui obiectiv specific  este continuă pe bază de liste de proiecte preidentificate.
 
Programul Operațional Infrastructură Mare este unul dintre cele 7 programe operaționale din generația 2014-2020 implementate în România, cofinanțate din fondurile europene structurale și de investiții. Programul este gestionat de AM POIM din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în calitate de Autoritatea de management pentru POIM 2014-2020.
 
Gestiunea axelor de transport din cadrul POIM este asigurată de AMPOIM. AMPOIM a decis delegarea funcțiilor de selecție și evaluare proiecte, monitorizare a implementării, verificare tehnică și financiară, verificarea achizițiilor publice pentru proiectele de transport din POIM către Organismul Intermediar Transport.
 
Direcția Generală Organism Intermediar din cadrul Ministerului Transporturilor îndeplinește, rolul de Organism Intermediar pentru axele prioritare de transport ale Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Foto: strainu | forumpeundemerg.ro

Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment