News
Loading...

O ferma cu vaci de lapte va fi ridicata la Ovidiu

DESCRIEREA PROIECTULUI

Amplasament:
 JUD. CONSTANȚA, ORAȘ OVIDIU, PARCELA A316/9 – TEREN EXTRAVILAN;
Suprafața și situația juridică ale terenului:
Terenul se află în proprietatea PANGHIOS LAURENȚIU CRISTIAN cf. Act notarial Nr. 36/ 12.01.2017  încheiat la Notar Public Iosif Mariana.
- terenul se află în partea de SE a Romaniei și se încadrează în specificațiile de climă temperat continentală și nu prezintă denivelări de planeitate;
Vecinătățile terenului sunt următoarele:

- la nord: Vecin IE: 102146;
- la sud: Vecin Moștenitor Eserghep Nezir
- la est: Strada DE 316/20
- la vest: Strada DE 315

Imobilul ce face obiectul acestei documentații este liber de construcții și se află în extravilanul orașului Ovidiu, Județul Constanța, într-o zonă în curs de dezvoltare.
Terenul studiat în suprafață de 19 786 mp conform actelor și măsuratorilor cadastrale, are categoria de folosință actuală: Teren Arabil (Extravilan), iar numărul cadastral este 107936 înscris în cartea funciară a UAT Oraș Ovidiu, Nr. 107936.
Amplasamentul nu prezintă riscuri geotehnice ori alunecări de terenuri, astfel, prin realizarea obiectivului propus nu se pun în pericol alte construcții existente, aflate în apropiere.
Noua construcție va avea funcțiunea: Fermă vaci de  lapte. Construcția se va amplasa pe teren cu respectarea prevederilor Codului Civil, în regim de construire izolat.
Se propune executarea lucrărilor la un standard ridicat.
Proiectul a fost intocmit pe baza temei cadru elaborata de beneficiar, particularitatilor terenului din punct de vedere al vecinatatilor si conditiilor geotehnice.
Amplasamentul este liber de toate retelele edilitare.

Prin lucrările propuse, construcţia se va încadra în prevederile Documentatiei de Urbanism Nr. 05/2017 impuse prin PUZ Oraș Ovidiu, aprobat prin Hotarârea Consiliului Local Nr. 65/2017.

Suprafața Construită:    Sc = 3049,00 mp
Suprafața Desfășurată:  Sd = 3049,00 mp
P.O.T.existent  = 0,00 % ;
P.O.T. propus = 15.41%.
C.U.T. existent = 0,00;
CUT propus = 0.15,
Regimul de înălţime propus fiind Parter

Descrierea caracteristicilor fizice ale proiectului:

Noua construcție P se încadrează în clasa de importanță IV, Categoria de importanță D – construcții de importanță redusă.
Constructia are structura de rezistentă alcătuită din pereti portanti realizati din panouri din lemn. Peretii vor fi placati la exterior cu tablă zincată.
Cota ± 0,00 m. a constructiilor,  ce  reprezinta cota la rosu a parterului, este aproximativ cu +0,60 m deasupra cotei terenului amenajat.
Din punct de vedere functional Ferma este alcatuită din urmatoarele spatii :
1. Hală adăpost vaci – Sc = 2500 mp.
Din care:
1.1 Zonă așteptare muls – S = 25 mp
1.2 Sală de muls – S = 50 mp
1.3 Cameră tanc de lapte – S = 20 mp
1.4 Grup sanitar – S = 5 mp
1.5 Cameră tehnică – S = 25 mp
1.6 Filtru sanitar – S = 50 mp
1.7 Alee furajare – S = 500 mp
1.8 Boxă de fătare – S = 25 mp
1.9 Zonă tineret 0-6 luni - S = 50 mp
1.10 Zonă tineret 6 luni – 2 ani – S = 100 mp
1.11 Zonă vaci lapte – S = 1650 mp.
2. Spațiu administrativ – Sc = 49 mp.
3. Padoc – Sc = 500 mp.
4. Bazin îngropat dejecții lichide – S = 20 mp.
5. Platformă dejecții solide – S = 352 mp.
6. Platformă furaje – S = 394 mp.
7. Alei în incinta proprietății – S = 1676 mp
8. Spațiu Verde – 14 295 mp

Fundațiile sunt izolate din  beton armat dispuse sub stâlpii din lemn.
Pozarea fundațiilor se va face direct pe stratul de fundare conform studiului geotehnic. Izolația fundațiilor cât și a pardoselii de la cota 0 se va realiza cu polistiren extrudat cu o grosime de 10cm.
Toată suprafața de contact cu solul a fundației  va fi izolată bandă de tefond pentru evitarea poluării solului cu ciment.
Clădirea propusă va avea o structură independentă.
Acoperișul va fi tip șarpantă și acoperit cu tablă zincată.
Sistemul de acoperiș va fi completat cu instalația de captare și colectare a apei pluviale din burlane metalice.
Se va asigura o termoizolare şi hidroizolare corespunzătoare a construcţiei prin utilizarea unor materiale de calitate.
Tâmplăria va fi realizată cu iluminatoare din policarbonat si usi cu ramă metalică inchise cu policarbonat.
Împrejmuirea se va realiza din stâlpi de metal cu plasă zincată si tablă.
Suprafața de teren neocupată de construcție se va amenaja în întregime, astfel:
Căile pietonale vor fi amenajate din beton armat pe un strat de piatră spartă compactată.
Terenul rămas liber va fi reecologizat și plantat cu lucernă și plante decorative pe o suprafață de minim 50% din suprafața terenului conform HCJ.
Pentru scurgerea apelor pluviale se va prevedea un dren perimetral.


Descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea;


Bazin stocare dejectii lichide si platforma stocare dejectii solide
In utilizarea pentru agricultura a gunoiului de grajd, depozitarea este una dintre cele mai importante faze pentru imbunatatirea si conservarea caracteristicilor pozitive ale acestuia.
Pentru platforma de dejectii a microfermei de bovine cu 100 capete care urmeaza a fi construita in baza proiectului analizat, sistemul de management al dejectiilor a fost conceput pe principiile Codului de Bune Practici Agricole (BAT) adoptat de tarile Uniunii Europene.
Sistemul de management al gunoiului de grajd presupune urmatoarele:
colectarea de catre operator a dejectiilor;
transportul acestora la platforma organizata in incinta fermei;
stocarea dejectiilor pe platforma pe o perioada de 3 luni (procesul de fermentare in aceasta peroada este intretinut de stropirea cu levigat din bazinul amenajat langa platforma)
imprastierea pe terenurile agricole din proprietatea societatii.

Efectivul de bovine luat in consideratie pentru platforma de depozitare a gunoiului de grajd este de 100 vaci.


Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment